2000’Lİ YILLARDA TÜRKİYE’DE ANTROPOLOJİ

ANTROPOLOJİ DERNEĞİ IV. ULUSAL ANTROPOLOJİ KONGRESİ BİLDİRİ ÇAĞRISI

17-18-19 Ekim 2019, İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri / İstanbul

          17-18-19 Ekim 2019 tarihlerinde, İstanbul’da gerçekleştirilecek olan IV. Ulusal Antropoloji Kongresi’nin teması “Türkiye’de 2000’li Yıllarda Antropoloji” olarak belirlenmiştir. Bilindiği gibi, 1980’ler,  ülkemizde ve dünyada büyük bir değişime sahne olmuş, 2000’li yıllarda ise gündemi dünyada ve Türkiye’de yaşanan çeşitli krizler, dönüşüm talepleri ve sancıları oluşturmuştur. Bu dönemin bir özelliği de teknolojik gelişmeler dolayısıyla bilginin ve iletişimin kavramsal olarak ve kullanımı açısından bambaşka bir sürece evrilmesidir. Aynı zamanda neoliberal politikaların hakimiyeti yeni dünya düzeninde yeni kültürel ve toplumsal örüntülerin oluşmasına yol açmıştır. Bu örüntüler, göç, sosyal medya, toplumsal cinsiyet,  geleneğin ve modernliğin yeniden tanımlanması gibi pek çok alanda izlenebilmektedir.

          2000’li yıllar sosyal bilimler için güncel konu başlıklarının yanı sıra disiplinin kendi sorunlarını da tartıştığı bir dönem olmuştur. Antropoloji Derneği, IV. Ulusal Antropoloji Kongresi’nin, antropolojinin ve sosyal bilimlerin 2000’li yıllardaki konumu ve meselelerinin ele alınacağı bir platform olmasını; göç, toplumsal cinsiyet, sağlık, çevre hareketleri, sosyal medya gibi başlıklarla, katılımcılarımızın katkılarıyla oluşacak zengin bir içeriğin ortaya konmasını hedeflemektedir. Düzenleyeceğimiz kongrenin tüm sosyal bilimciler için heyecan verici ve verimli bir buluşma olmasını diliyoruz.

Kongre Konuları

2000’li Yıllarda Antropolojinin Gündemi

2000’li yıllar, klasik antropoloji ve modern antropolojinin yaklaşımlarının yeniden tartışmaya açıldığı; yerellik ve alan gibi kavramların sorunsallaştırıldığı bir dönemdir. Bu ilk başlık altında tartışmaya açılması önerilen konular araştırma pratiğine ve araştırma öznesine yönelik yeni yaklaşımlar, antropolojinin ve diğer sosyal bilimlerin kuramsal/yöntemsel gelişimlerine bakışları, önermeleri, yönteme ve kurama ilişkin arayışları olarak sıralanabilir.

Göç ve Türkiye

2000’li yıllarda ulusal ve uluslararası göç süreçleri ve stratejilerinde büyük değişimler gözlemlenmiştir. Farklı göçmen gruplarının sayısındaki artış, göçün feminizasyonu, göç ve vatandaşlık ilişkisi, Türkiye’den göçün çeşitli boyutları ve iç göç olgusu bu açıdan önem kazanmaktadır. Göçün sonucu olarak ortaya çıkan kültürel ve toplumsal değişimler, bu değişimlerle ilgili süreçler kongremiz için de bir konu öbeği olarak benimsenmektedir.

Sosyal Medya

2000’li yılları niteleyen bir başka gerçeklik, bilişim olanaklarının yaygınlaşması ve sosyal medyanın öncelikli olarak bilginin ve haberin paylaşımına yönelik tüm dengeleri altüst etmiş olmasıdır. Kongrede Sosyal Medyanın toplumsal olarak kullanım biçiminin nedenlerini ve sonuçlarını tartışmaya açacak sunumların yapılması beklenmektedir.

Yeni Yönelimler

2000’li yıllar, yeni yönelimlerin, bu yönelimlerce üretilen söylemlerin, itiraz ve direnme biçimlerinin gözlemlendiği ve tartışıldığı bir dönem olmuştur. Bu çerçevede, kadın hareketleri, çevre hareketleri, kırılgan grupların haklarına yönelik çalışmalar ve tüm bu etkinliklerde yer alan sivil toplum kuruluşlarının etki ve sorunlarına yönelik sunumların yapılması beklenmektedir.

Sağlık ve Beden, Gençlik, Güzellik, Yaşlılık Sorunları

Gerek beden gerekse sağlık, 2000’li yılların sosyal bilimler gündeminde genişçe yer tutmuştur. Sağlık anlayışının ve sağlığa ilişkin kavramların değişmesi ve sağlıklı yaşamın, gençlik ve güzellik kavramlarının tıbbileştirilerek yeni bir tüketim alanı olarak ortaya çıkması günümüzde dikkat çeken kültürel ve toplumsal dönüşümlerdendir. Sağlığın sosyal boyutlarının 2000’li yıllara ilişkin bir tartışma platformuna dahil edilmesi bu nedenle önemsenmektedir.

Toplumsal Cinsiyet

Türkiye’de 2000’li yıllarda, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin değerlendirmelerde kazanımlar ve kayıplar çok boyutlu olarak tartışmaya açılmıştır. Kongremizin, ayrımcılık, eşitsizlik, marjinalleştirme, ikincilleştirme gibi olguların ve bunların normalleştirilmesinin bir kez daha tartışılabileceği bir platform olmasında yarar görmekteyiz.

Antropoloji ve Sanat

Antropoloji ve sanat arasındaki bağ günümüzde giderek daha çok ele alınmakta ve yorumlanmaktadır. Ayrıca sanat çalışmalarında etnografik yaklaşım yeni bir bakış açısı olarak benimsenmektedir. Bu bağlamda günümüzü inceleyen bir kongre için antropoloji ve sanat arasındaki ilişkinin ele alınacağı sunumlara yer verilmesi beklenmektedir.

Yemek kültürü ve Antropolojik Yaklaşımlar

Yeme-içme alışkanlıklarının ve bunların kültürel karşılığının değişen çağ ile birlikte karmaşık ve yeni bir hal aldığı, yemek kültürünün tüketim, sağlık, inanç, gelenek gibi kavramlar çerçevesinde yeni şekillenmelerle dikkat çektiği bir dönemdeyiz. Kongremizde kültürün bu en temel yanlarından birinin de tartışmaya açılması hedeflenmiştir. Bu başlık altında yeme-içme eylemi, inancın etkisi, sağlığa ilişkin arayışlar, aidiyetin olumlanması gibi her biri çağımızda yeniden yorumlanan ve birbiri ile ilişkileri bağlamında şekillenen konuların ve yeme-içme kültüründeki yeni eğilimlerin tartışmaya açılması beklenmektedir.

Kongre İçin Önemli Notlar

          Kongre için kabul edilen ve sunulan bildirilerin özetleri kongre bildiri özet kitapçığında yayımlanacaktır. Kongre bildirilerinin bir kitaba dönüştürülmesi planlanmaktadır.

            Bildiri özetlerinin, açıklaması aşağıda yapılmış olan Bildiri Özet Formatı doğrultusunda, aşağıda belirtilen tarih çizelgesine göre Kongre Sekreteryası’na* gönderilmesi gerekmektedir.

            Kongre dili Türkçe’dir. Katılımcıların bildirilerini 20 dakikayı geçmeyecek süre ile sözlü olarak sunmaları beklenmektedir. Sınırlı sayıda poster bildiri de kabul edilecektir.

         Antropoloji Derneği’nin düzenlediği IV. Ulusal Antropoloji Kongresi’ne katılım ücretsizdir. Antropoloji Derneği, faaliyetlerini desteklemek isteyen tüm katılımcıların bağışlarını kabul etmektedir.**

 

Antropoloji Derneği “IV. Ulusal Antropoloji Kongresi” Önemli Tarihleri

Kongre Günleri

17-18-19 Ekim 2019

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih

29 Nisan 2019

17 Haziran 2019

Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması

21 Haziran 2019

07 Ağustos 2019

Kongre Programının İlanı

01 Temmuz 2019

13 Eylül 2019

 

Bildiri Özet Formatı

           Bildiri özetleri, MS Word dosyası biçiminde, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. En fazla 500 sözcükle sınırlandırılan özetlere, alfabetik sıra düzeninde en fazla 5 tane anahtar kavram eklenmelidir. Yukarıda belirtilen şekilde hazırlanmamış özetler için yazarlarından düzeltme rica edilecektir.

 

* Kongre Sekreteryası

e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

            Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman YILMAZ

            H. Murat BABADALI (MA)


** Bağışlarınız İçin Antropoloji Derneği Banka Hesap Numarası:

     Türkiye İş Bankası Ataşehir Şubesi
     Hesap No: 1226 370700 - IBAN:TR02 0006 4000 0011 2260 3707 00

Antropoloji Derneği "IV. Ulusal Antropoloji Kongresi" Bildiri Çağrısı'nı cihazınıza pdf formatında indirmek için tıklayınız!..

Positive SSL