Yükseköğretim Kurulu "Ulusal Tez Merkezi"nde gerçekleştirmiş olduğumuz tarama sonucunda derlediğimiz ve 1987-2011 yılları arasında yazılmış olan yüksek lisans ve doktora tezlerine aşağıdaki tablodan* ulaşabilirsiniz.

Liste oluşturulurken antropoloji, sosyal antropoloji, fizik antropoloji, paleoantropoloji ve prehistorya anabilim dallarına ait tezler değerlendirmeye alınmıştır.

http://tez2.yok.gov.tr adresinden tez tarama merkezine ulaşabilirsiniz. Bazı tezler bu sitede *.pdf formatında yayınlanmakta olup üyelik dahilinde indirilmelerine izin verilmektedir.

YIL

TEZ NO

TEZ TÜRÜ

SAYFA SAYISI

DİL

TEZ DANIŞMANI

YAZAR

KONU

2011

278512

Yüksek Lisans

131

Türkçe

Doç. Dr. Ayhan Ersoy

Derya Kanık

Muğla ve çevresinin antropolojik açıdan değerlendirilmesi [Anthropological evaluation of muğla and its vicinity]

2010

249346

Doktora

371

Türkçe

Doç. Dr. Aslı Yazıcı Yakın

Ahmet Erkan Koca

Güvenlik alanında AB eksenli oluşturulan politika ve kurumsal dönüşüm çabalarının polisler arasındaki yansıması [An ethnographic research on the EU-driven security policies and bureaucratic transformation efforts in the everyday work of police]

2010

265425

Doktora

398

Türkçe

Prof. Dr. Işın Yalçınkaya

Gökhan Mustafaoğlu

Anadolu ve yakın çevresinde orta paleolitik''ten üst paleolitik''e geçiş evresi sorunları [The middle to upper paleolithic transition period problems of Anatolia and it''s neighbouring regions]

2010

273290

Doktora

280

Türkçe

Doç. Dr. İsmail Özer

Hakan Yılmaz

Eski Anadolu toplumlarında Calcaneus Spur anomalisinin paleoantropolojik analizi [Palaeoanthropological analysis of the Calcaneus Spur anomaly from the ancient Anatolian populations]

2010

273289

Doktora

207

Türkçe

Prof. Dr. Erksin Güleç

İsmail Baykara

Üçağızlı Mağarası insanlarına ait dişlerin paleoantropolojik analizi [Paleoanthropological analysis of human teeth from Üçağizli Cave]

2010

274245

Doktora

241

Türkçe

Prof. Dr. Berna Alpagut

Mustafa Tolga Çırak

Minnetpınarı Ortaçağ toplumunda eser element analiziyle paleodiyetin belirlenmesi [The determination of paleodiet of Minnetpınarı Middle Age population by trace element analysis]

2010

273310

Doktora

232

Türkçe

Prof. Dr. Zafer İlbars

Yusuf İnci

Çocukların cinsel suistimali ve istismarının sosyo-kültürel ve ekonomik boyutları [The socio-cultural and economic aspects of child sexual abuse and exploitation]

2010

273316

Doktora

292

Türkçe

Doç. Dr. M. Muhtar Kutlu

Zeliha Nilüfer Nahya

Avrupa Birliği bağlamında imge ve ötekileştirme: Bir grup Ankara Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğrencisi örneği [Image and othering in the context of European Union: In a group of Ankara University and Middle East Technical University students]

2010

277852

Yüksek Lisans

141

Türkçe

Doç. Dr. Necmi Karul

Bulut Ünsal

Kuzeybatı Anadolu''da İlk ve Orta Kalkolitik Çağ geçiş dönemi mimarisi [Early and Middle Chalcolithic Age Transition Period architecture in Northwestern Anatolia]

2010

253867

Yüksek Lisans

126

Türkçe

Yrd. Doç. Dr. Hatice Kübra Ensert Yrd. Doç. Dr. Metin Kartal

Enes Aslan

Neolitik ve kalkolitik Çağlarda Orta Anadolu ve levant ok uçlarının karşılaştırmalı tipolojik değerlendirilmesi [The typological assesment of the arrowheads of Central Anatolia and levant in Neolithic and Chalcolithic Ages]

2010

274252

Yüksek Lisans

83

Türkçe

Prof. Dr. Galip Akın

Gülkız Ünal

Yetişkin kadınlarda yaşam koşullarının antropometrik ölçümler ve obezite ile ilişkisi [The relation between the living conditions of adult women and anthropometric measurements and obesity]

2010

262760

Yüksek Lisans

160

Türkçe

Prof. Dr. Sevil Gülçur

Mehmet Ozan Özbudak

Gelveri kültürü [Gelveri culture]

2010

265620

Yüksek Lisans

313

Türkçe

Prof. Dr. Harun Taşkıran

Yavuz Aydın

Karain Mağarası B Gözü holosen I-II-III seviyelerinin yontmataş endüstrileri [Technology of knapped stone tools which were discovered at geological levels H I-II-III of Chamber B of Karain Cave]

2009

250188

Doktora

211

Türkçe

Prof. Dr. Erksin Güleç

Asuman Çırak

Kelenderis iskeletlerinin paleoantropolojik analizi ve Anadolu toplumları arasındaki yeri [Paleoantropological analysis of Kelenderis skeleton and its place among other ancient Anatolian populations]

2009

228224

Doktora

278

Türkçe

Prof.Dr. Zafer İlbars

Berivan Vargün

Batman ve şanlıurfa''da töre cinayelerine bakış açısının sosyal antropolojik açıdan incelenmesi [A social anthropologic study on the perspectives of people living in Batman and Şanlıurfa on honour killings]

2009

258340

Doktora

258

Türkçe

Doç. Dr. Suavi Aydın

Çakır Ceyhan Suvari

Dinsel geleneğin etnisite inşasında oynadığı rol: Malakanizm örneği [The role played by religious tradition in the construction of ethnicity: The case of Molokanism]

2009

257620

Doktora

242

Türkçe

Doç. Dr. N. Serpil Altuntek

Elif Kanca

Masalın toplumsal işlevi: Bir göstergebilimsel sembolik analiz [The social function of the fairy tales: A semiological symbolic analysis]

2009

257388

Doktora

827

Türkçe

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan

Eylem Özdoğan

Trakya’da yapılan son araştırmalar ışığında Balkanlar’da İlk Neolitik Çağ’dan Orta Neolitik Çağ’a geçiş sorunu [Defining the transition from the Early to Middle Neolithic Age in the Balkans in the Light of recent researches in Thrace]

2009

250189

Doktora

134

Türkçe

Prof.Dr. Zafer İlbars

Mehmet Hakan Türkçapar

Kişilikle ilgili inanç ve sayıltıların kültürel etkenlerle ilişkisi [The relationship between cultural factors and the personality beliefs and assumptions]

2009

253152

Doktora

311

Türkçe

Prof. Dr. Akile Gürsoy

Nevzat Denk

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin antropolojik incelemesi ve emeklilik sorunları üzerine bir soru kağıdı uygulaması [A comparative field study of social security system in Turkey and question paper of application to the retired people’s problems]

2009

240683

Doktora

251

Türkçe

Prof. Dr. Akile Gürsoy             Prof. Dr. Jay C. Fikes

Rabia Ebrar Akıncı

Batı Moğolistan Tsengel Tuvaları’nda Şamanizm, şaman olma ve kozmoloji ilişkisi [Shamanism , becoming a shaman and cosmology among the Tsengel Tuvans of Western Mongolia]

2009

250241

Yüksek Lisans

177

Türkçe

Prof. Dr. Zafer İlbars

Ahmet Eroğlu

Bolvadin yöresinde yaşayan Karabağlılar ve Ortakarabağ Köyü üzerine sosyal antropolojik bir araştırma [A Social Antrophologic Research On Karabaglilar Living in The Bolvadin Area and Ortakarabağ Village]

2009

250197

Yüksek Lisans

100

Türkçe

Doç. Dr. Ayhan Ersoy

Ayşegül Şarbak

Miyosen Hominoidlerinin dağılımında Anadolu''nun yeri ve önemi [At the Miocenehominoids’s distrubution the anatolia''s place and importance]

2009

273314

Yüksek Lisans

102

Türkçe

Prof. Dr. Tayfun Atay

Canan Miroğlu

Ankara''da bir huzurevi incelemesi [An ethnographic study of an elderly rest home in Ankara]

2009

262762

Yüksek Lisans

244

Türkçe

Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran

Heval Bozbay

Neolitik Dönem Akarçay Tepe yerleşmesinde küçük buluntular ışığında zanaat ürünleri [Crafts of the Neolithic Settlement of Akarçay Tepe in the light of the small finds]

2009

249324

Yüksek Lisans

112

Türkçe

Doç. Dr. Mehmet Sağır

Mehmet Gökhan Saraç

İnsan ve primatlarda büyüme modellerinin karşılaştırılması [Compare with human and primates within their growth patterns]

2009

257618

Yüksek Lisans

86

Türkçe

Doç. Dr. Erhan Gürsel Ersoy

Mustafa İşlek

Mübadele sonrası Kapadokya Bölgesine yerleşen mübadillerin göç uyarlanmaları: Güzelyurt örneği [Migration adaptation of emigrants who have settled down to Cappadoccia Region after the population exchange: The case of Güzelyurt]

2009

250242

Yüksek Lisans

171

Türkçe

Prof. Dr. Zafer İlbars

Oğuz Timur

Eski Polatlı Köyü’ne yerleşen Kırım Türklerinde gelenek ve adetler [Traditions and conventions of the Crimean Turks who have settled in eski Polatlı Village]

2009

273309

Yüksek Lisans

102

Türkçe

Doç. Dr. Ayhan Ersoy

Özlem Güzel

Şempanze türleri arasındaki sosyo-biyolojik farklılıklar [Socio-biological differences between chimpanzee genus]

2009

234923

Yüksek Lisans

113

Türkçe

Prof. Dr. Tayfun Yıldırım

Pakize Küsmez

Başlangıcından M.Ö.2.Binin sonuna kadar Anadolu tasvir sanatında av sahneleri [Starting from the second thousand to the end of b.c Anatolia description art of the hunting scene]

2009

262587

Yüksek Lisans

238

Türkçe

Prof. Dr. Sevil Gülçur

Pınar Çaylı

Güvercinkayası 14 numaralı evin çanak çömlek verilerinden yola çıkarak yerleşme düzeni ve toplumsal yapılanmanın değerlendirilmesi [Analzing the social structure and settlement pattern of Güvercinkayası based on the 14th house''s pottery assemblages]

2009

250198

Yüksek Lisans

378

Türkçe

Prof. Dr. Zafer İlbars

Turgay Akkoyun

Artvin ili Şavşat ilçesi Yavuzköy özelinde Ahıska Türkleri üzerine sosyal antropolojik bir araştırma [A social antropologyic study on Ahiska Turks living in Yavuzköy, Şavşat, Artvin]

2009

250283

Yüksek Lisans

252

Türkçe

Prof. Dr. Zafer İlbars

Yasemin Canikli

Sivas ili örneğinde kadının toplumsal ve kültürel konumu [The status and position of women in sivas case]

2009

235911

Yüksek Lisans

140

Türkçe

Yrd. Doç. Dr. H. Yaprak Civelek

Zeynep Esmez

Duygusal özgürleşme tekniği’ni (emotıonal freedom technıques – eft) öğrenen uygulayıcıların tekniği algılayışları [Anthropological characteristics of emotional freedom techniquies (eft) learner’s and practicer’s]

2008

228106

Doktora

251

Türkçe

Prof. Dr. Erksin Güleç

Ahmet Cem Erkman

Van Dilkaya Erken Demir Çağı ve Orta Çağ toplumunda ağız ve diş sağlığı [Mouth and teeth health of in the Early and Middle Iron Age and the Middle Ages in Van Dilkaya societies]

2008

262747

Doktora

319

Türkçe

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan

Emre Güldoğan

Mezraa-Teleilat tarak-baskı "impresso" bezemeli çanak çömleğin köken ve dağılımı [The definition and distrubution of Mezraa-teleilat comb pressed and "impressed" pottery]

2008

262909

Doktora

399

Türkçe

Prof. Dr. Nur Balkan Atlı

Gülsün Çiler Algül

Çanak çömleksizden çanak çömlekli Neolitik Döneme geçiş sürecinde obsidiyen teknolojisi [Obsidian technology in transitional period from pre-pottery to pottery Neolithic]

2008

228225

Doktora

191

Türkçe

Doç. Dr. M. Muhtar Kutlu

Melike Kaplan

Geleneksel tıbbın yeniden üretim sürecinde kadın -Ankara kent örneğinde kuşaklar arası çalışma- [Women in the reproduction process of traditional medicine]

2008

227990

Doktora

274

Türkçe

Prof. Dr. Zafer İlbars

Meryem Bulut

Şiddet mağduru çocukların sosyal antropolojik açıdan incelenmesi [A social-antropologic investigation of the children subjected to violence]

2008

250155

Doktora

137

Türkçe

Prof.Dr. Zafer İlbars

Sibel Örsel

Psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda sosyodemografik özellikler ve yaşam olaylarının tanı ve cinsiyet grupları açısından incelenmesi [The investigation of sociodemographic features and life events in gender and diagnosis groups who applied to a psychiatric outpatient unit]

2008

228262

Yüksek Lisans

140

Türkçe

Prof. Dr. A Tayfun Atay

Akiko Takano

Türkiye’de turizm ve kültür ‘Beypazarı’nda turizm gelişme sürecinde yerli halk ile turist yabancılar arasındaki etkileşim üzerine etnolojik bir inceleme’ [Tourism and culture in Turkey ‘ethnological investigation on coinfuluence between local residents and tourists in process of tourism development in Beypazari’]

2008

220560

Yüksek Lisans

131

Türkçe

Doç. Dr. Feza Tansuğ

Ali Alp Aksöz

Türk sineması ve milliyetçilik [Turkish cinema and nationalism]

2008

228133

Yüksek Lisans

167

Türkçe

Doç. Dr. Ayhan Ersoy

Asuman Mermer Alpagut

İnsanın filetik evriminde kol/bacak iskeletinin oransal ilişkisi: Aslantepe, Ilıpınar ve Iasos toplumlarının analizi [The relationship of limb proportions in human phylogenetic evulation: The analysis of Aslantepe, Ilıpınar and Iasos populations]

2008

207518

Yüksek Lisans

210

Türkçe

Prof.Dr.Akile Gürsoy

Gökçen Çatlı

İstanbul Ve Nevşehir''de Alevi-Sünni Evliliklerinin Antropolojik Açıdan İncelenmesi

2008

228049

Yüksek Lisans

352

Türkçe

Prof.Dr. Zafer İlbars

Gökhan Turgut

Türk kültürü ve Uluslararası Savaş Hukuku (1949 Cenevre Sözleşmesi dördüncü konvansiyon kuralları ile Türk kültüründe bulunan değerlerin sosyal antropoloji yönünden karşılaştırmalı incelemesi) [Turkish culture and International Law of War (comparative social anthropologic study between Turkish culture values and 4th Geneva Conventions-1949)]

2008

228007

Yüksek Lisans

177

Türkçe

Prof.Dr. Zafer İlbars

Hakan Tunç

Polisin suç olgusuna bakışı ve suça karşı uzmanlaşma çalışmaları [Approach of the police to crime concept and efforts on specialization against crime]

2008

228080

Yüksek Lisans

86

Türkçe

Prof. Dr. Ayla Sevim Erol

Harun Kutun

Kol ve bacak kemiklerinden cinsiyet tayini: Tepecik toplumu üzerinde bir inceleme [Sex determination from long bones: A research on Tepecik society]

2008

265426

Yüksek Lisans

231

Türkçe

Prof. Dr. Harun Taşkıran

Necla Ulben Yalçınkaya

2002 yılı Bismil-Batman (Dicle güneyi) arasında saptanan paleolitik buluntular [Paleolithic findings discovered in 2002 Batman-Bismil (Southern Dicle) region]

2008

235568

Yüksek Lisans

142

İngilizce

Prof. Dr. Akile Gürsoy

Patricia Daniel Scalco

Institutionalized children: Coping with liminality in the context of a foster care institution in the south of Brazil [Kurumsallaştırılmış çocuklar : Güney Brezilya’da bakımevindeki liminalitenin yansıtılması]

2008

220566

Yüksek Lisans

170

İngilizce

Prof. Akile Gürsoy

Sebastian Schlebusch

Sulukule''yi geliştirmek - gentrifikasyon, aktivizm ve mekan yaratma üzerine antropolojik bir çalışma [Bringing development to Sulukule-an anthropological study of gentrification, activism and place-making]

2008

228152

Yüksek Lisans

88

Türkçe

Doç. Dr. Mehmet Sağır

Seçil Güngörmüş

İnsan yüzü ve fotoğraflarından alınan antropometrik ölçülerle kimlik tespiti ve cinsiyet tayini [Identity and sex determination with antropometric measures taken from human face and photographs]

2008

249230

Yüksek Lisans

152

Türkçe

Prof. Dr. Ayla Sevim Erol

Serpil Özdemir

Minnetpınarı iskeletlerinin paleopatolojik açıdan analizi [The analysis of Minnetpınarı skelations about paleopathology]

2008

228149

Yüksek Lisans

119

Türkçe

Prof. Dr. Galip Akın

Sevda Ersoy

Erzincan ilinde 65 yaş ve üstü bireylere yönelik bazı antropometrik vücut ölçüleri ve mutfak tasarımı [Some anthropometric measurements of 65 age and older individuals in erzincan and kitchen design for them]

2008

262756

Yüksek Lisans

265

Türkçe

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan

Şafak Nergiz

Yakındoğu Neolitik''inde Phallous sembolü sorunu [The problem of Phallous Symbol in the Near Eastern Neolithic]

2008

228135

Yüksek Lisans

198

Türkçe

Prof.Dr. Zafer İlbars

Taner Kaplan

Sosyo-kültürel faktörlerin savaştaki önemi [The importance of sociocultural factors in war]

2008

227510

Yüksek Lisans

78

İngilizce

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Parla

Tuğçe Ellialtı

The stomachache of Turkish women: Virginity, premarital sex and responses to ongoing vigilance over women’s bodies [Türk kadınlarının karın ağrısı: Bekaret, evlilik öncesi seks ve kadın bedenleri üzerindeki ihtiyata verilen yanıtlar]

2008

228140

Yüksek Lisans

196

Türkçe

Prof.Dr. Zafer İlbars

Turhan Eray Demir

Göç ve sosyo-kültürel değişim [Migration and sociocultural change]

2007

208156

Doktora

271

Türkçe

Doç.Dr. Ayhan Ersoy

Fatma Arzu Demirel

Karain Mağarası Mikrofauna Tafonomisi

2007

218290

Doktora

161

Türkçe

Prof. Dr. Galip Akın

Gülüşan Özgün Başıbüyük

Sivas ili farklı sosyoekonomik düzeye sahip yetişkin bireylerde bazı antropolojik özelliklerin tespiti ve değerlendirilmesi [Analysis of some anthropological characters in adults from different socioeconomic levels in sivas]

2007

217012

Doktora

550

Türkçe

Prof. Dr. Nur Balkan Atlı

Semra Yıldırım Balcı

Orta Anadolu obsidiyen teknolojisi:Asıklı höyük modeli, tekno-kültürel kökeni ve evrimi [Obsidian technology in Central Anatolia: The model of Aşıklı Höyük, techno-cultural origins and development]

2007

208221

Doktora

239

Türkçe

Prof.Dr.Zafer İlbars

Şener Özdemir

Adi Suçlar İle Terör Suçları Arasındaki İlişkinin Sosyo Kültürel Açıdan İncelenmesi

2007

218350

Doktora

269

Türkçe

Prof. Dr. Ayla Sevim Erol

Zehtiye Füsun Yaşar

Adli dental antropoloji:Dental antropoloji açısından Minnetpınarı ve Güllüdere toplumlarının dişlerinin karşılaştırmalı analizi [Forensic dental antropology:In terms of dental antropology the populations of Minnetpinari and Gülldere`s teeth constrastive analysis]

2007

208174

Yüksek Lisans

452

Türkçe

Prof.Dr. A. Tayfun Atay

Ahmet Kerim Gültekin

Tunceli''de sünni olmak: Ulusal ve yerel kimlik öğelerinin Tunceli - Pertek''te etnolojik tetkiki [Being sunni in Tunceli: Ethnological research of national and local components of identity in Tunceli - Pertek]

2007

208110

Yüksek Lisans

96

Türkçe

Prof.Dr.Ayla Sevim

Ata Abaday

Oligosen''den Günümüze Anadolu''daki Felidlerin Değişimi Ve Gelişimi

2007

216989

Yüksek Lisans

72

Türkçe

Doç. Dr. Mihriban Özbaşaran

Demet Güral

Arkeolojide biyolojik yöntemler:aDNA [Biological methods in archaeology: aDNA]

2007

208187

Yüksek Lisans

93

Türkçe

Prof.Ayla Sevim

Elif Özlem Öndoğan

Çorakyerler Faunasının Tafonomisi

2007

208218

Yüksek Lisans

106

Türkçe

Prof.Dr.Ayla Sevim

Muhammed Sever

Adli Antropoloji Yeniden Yüzlendirme Çalışmalarında Mevcut Yumuşak Doku Kalınlık Cetvellerinin Türkiye''de Uygulanabilirliği

2007

218603

Yüksek Lisans

72

Türkçe

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sağır

Mustafa Tarık Oğuz

Yaşlılarda görülen biyolojik ve sosyal değişimler [Biological and social changes in elderly]

2007

208183

Yüksek Lisans

181

Türkçe

Doç.Dr. Ayhan Ersoy

Özge Demirbaş

Paleoekoloji Ve Tafonominin Paleoantropolojik Çalışmalardaki Önemi Ve Çandır Örneği

2007

208186

Yüksek Lisans

258

Türkçe

Prof.Dr. Erksin Güleç

Seda Karaöz Arıhan

Karia Bölgesi Ölü Gömme Adetleri

2007

208999

Yüksek Lisans

263

Türkçe

Prof.Dr.Akile Gürsoy

Sema Alpaytaç

Otizm Üzerine Türkiye''den Bir Örnek Vaka İncelemesi

2007

209039

Yüksek Lisans

154

İngilizce

Prof.Dr.Akile Gürsoy

Umut Lacivert Kazankaya

A Case Study On İdentity Formation Among Russian Youth: University Students İn Moscow

2006

186949

Doktora

290

Türkçe

Prof.Dr. Erksin Güleç

Açıkkol Ayşen

Üçağızlı Mağarası Faunasının Zooarkeolojik Açıdan Analizi: Capra, Capreolus, Dama Ve Cervusların Morfometrik Açıdan Analizi

2006

173303

Doktora

315

Türkçe

Prof.Dr.Metin Özbek

Başak Boz

Dişlerde Mikro Aşınma Tekniğinin Beslenme Alışkanlıklarını Belirlemedeki Yeri: Eski Anadolu Toplumlarından Örnekler

2006

186925

Doktora

209

Türkçe

Prof.Dr. Erksin Güleç

Cesur Pehlevan

Çorakyerler (Çankırı) Rhinocerotidae (Mammalia) Buluntularının Değerlendirilmesi

2006

174974

Yüksek Lisans

205

Türkçe

Dr.Sibel Özbudun

Abdurrahman Karataş

Almanya''daki Türkiyeli Göçmenler Özelinde Asimilasyon Ve Entegrasyon

2006

158036

Yüksek Lisans

98

Türkçe

Dr.Dilek Erdal

Ahmet Arslan

Eğitim Ve Sağlık Sektöründe Çalışan Kadınlar Örneğinde Çalışan Kadının Toplumsal Kadın Rolü Algısı Üzerine Bir Araştırma

2006

187817

Yüksek Lisans

107

Türkçe

Doç.Dr. Hüseyin Türk

Alim Koray Cengiz

Dil Kültür İlişkisi Açısından Hatay''da İki Dillilik

2006

174944

Yüksek Lisans

141

Türkçe

Dr.Sibel Özbudun

Dilek Kızıldağ Soileau

Elif Ana (Maraş-Pazarcık) Üzerine Antropolojik Bir Çözümleme

2006

173813

Yüksek Lisans

107

Türkçe

Y.Doç.Dr.Erhan Ersoy

Elif Başak Altınok

Halay Ve Çiftetelli: Kürt Göçü Almış Tatar Köylerinde Etnik Sınırlar

2006

175027

Yüksek Lisans

102

Türkçe

Dr.Sibel Özbudun

Hakan Burçoğlu

Toplumsal Cinsiyet Sistemi Bağlamında Ortaöğretime Devam Oranlarının İncelenmesi (Muğla İli Kavaklıdere İlçesi Örneği)

2006

173696

Yüksek Lisans

92

Türkçe

Doç.Dr. Suavi Aydın

Harun Cengiz Karayakupoğlu

Etnik İşbölümünün Oluşumunda İslahiye Örneği

2006

174955

Yüksek Lisans

110

Türkçe

Dr.Sibel Özbudun

Metin Murat Kalyoncugil

Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Halkevleri

2006

174909

Yüksek Lisans

118

Türkçe

Doç.Dr. Suavi Aydın

Necat Keskin

Mardin Ve Çevresinde Bir Anlatım Biçimi Olarak Mıtrıplık

2006

174922

Yüksek Lisans

176

Türkçe

Doç.Dr.Yılmaz Erdal

Özge Yıldız

M.Ö. I. Binde Antandros Antik Kentinde Kremasyon: Ölü Gömme Geleneği Açısından İncelenmesi

2006

174990

Yüksek Lisans

130

Türkçe

Y.Doç.Dr.Balkı Şafak

Perihan Ünlü

Sınıf Bilincinin Oluşumda Kültürel Dinamiklerin Etkisi: Ankara Serpme Sokak Örneği

2006

191460

Yüksek Lisans

145

Türkçe

Doç.Dr. Tayfun Atay

Pınar Karaatlı

Modernleşen bir gelenek: Cerrahilik İstanbul''da etkinlik gösteren bir Halveti-Cerrahi çevresinin etnolojik incelemesi [A tradition being modernized an etnological analysis of a Halveti-Cerrahi sufi circle in İstanbul]

2006

188153

Yüksek Lisans

179

Türkçe

Doç.Dr. Hüseyin Türk

Şükran Sevil Şahin

Antakya''da Kültürel Ve Demografk Boyutuyla Ölüm

2006

215595

Yüksek Lisans

397

Türkçe

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan

Vildan Gürdil

Güneydogu Anadolu’da halaf kültürü’ne kadarboya bezemelı çanak çömlek’ın gelısımı [The development of painted pottery untill Halaf period in Southeast Turkey]

2005

215581

Doktora

578

Türkçe

Doç. Dr. Mihriban Özbaşaran

Emine Nurcan Yalman

Çağdaş köylerde yapılan yerleşim mantığı çalışmalarının arkeolojik yerleşmelerin yorumuna katkısı [The contribution of the settlement logic studies in the contemporary villages to the interpretation of the archaological settlements]

2005

160297

Doktora

300

Türkçe

Prof.Dr.Metin Özbek

Gülay Aslan

Anadolu''da Neolitik Dönemden Günümüze Kalan Uzun Kemiklerin Boyutları Ve İskelet Kütleviliğinin Değerlendirilmesi

2005

160233

Doktora

228

Türkçe

Doç.Dr.Yılmaz Selim Erdal

Serpil Eroğlu

Anadolu''da Bazı Eski İnsan Topluluklarında Biyolojik Uzaklıkların Belirlenmesi

2005

160272

Yüksek Lisans

94

Türkçe

Öğr.Gör.Balkı Şafak

Çağrı Eryılmaz

Kültürel Ekofeminizmin Eleştirisi

2005

160219

Yüksek Lisans

185

Türkçe

Doç.Dr. Suavi Aydın

Evrim Yaban

Irk Kavramı Ve Türkiye''de Biyolojik Antropoloji Çalışmaları

2005

159981

Yüksek Lisans

116

Türkçe

Öğr.Gör.Sibelözbudun

Gazi Can

Küçük Ölçekli Üretimdeki İşçiler Üzerinde Kır-Kent İlişkisinin Sosyo-Kültürel Etkileri

2005

160325

Yüksek Lisans

108

Türkçe

Öğr.Gör.Sibelözbudun

İlker Çayla

Milliyetçilik: Simgeleri Ve Törenleri. Cumhuriyet''in İki Dönemi Arasında Bir Karşılaştırma

2005

160269

Yüksek Lisans

125

Türkçe

Doç.Dr. Suavi Aydın

İlker Mustafa İşoğlu

Nusayrilerde İnanç Bağlamında Etnisite Ve Toplumsal Cinsiyet İlişkileri

2005

160314

Yüksek Lisans

87

Türkçe

Dr.Balkı Şafak

Mehmet Bozok

Erkekliğin Sosyokültürel İnşası: Ankara Tepecik Mahallesi Örneği

2005

160332

Yüksek Lisans

96

Türkçe

Doç.Dr. Serpil Altuntek

Zeynep Helvacı

Kültür Tarihinin Yeniden İnşasında Müziğin Rolü: Evrimci Ve Difüzyonist Okulların Karşılaştırılması

2004

144329

Doktora

195

Türkçe

Doç.Dr. Serpil Altuntek

Aksu Bora

Ücretli Ev Hizmetleri Bağlamında Kadın Öznelliğinin Yeniden İnşası

2004

144120

Doktora

277

Türkçe

Prof.Dr.Metin Özbek

Handan Aydın

Klostermarienberg (Avusturya) İskelet Topluluğunda Omurgada Eklem Hastalıkları

2004

144249

Doktora

513

Türkçe

Doç.Dr. Suavi Aydın

Mustafa Çapar

Türk Ulusal Eğitim Sisteminde Öteki Ve Ötekileştirme

2004

144090

Doktora

277

Türkçe

Prof.Dr.Metin Özbek

Ömür Dilek Erdal

Eklem Hastalıklarının Yaşam Biçimiyle İlişkisi:Anadolu Toplulukları Örneği

2004

141485

Doktora

303

Türkçe

Prof.Dr.Ayla Sevim

Pınar Gözlük

Van-Karagündüz Populasyonunun Dişlerinin Ve Çenelerinin Paleopatolojik Açıdan İncelenmesi

2004

143710

Doktora

261

Türkçe

Prof.Dr.Galip Akın

Timur Gültekin

Ankara`Da Yaşayan Erişkin Bireylerin Vücut Bileşimi Değerleri

2004

144106

Yüksek Lisans

152

Türkçe

Doç.Dr.Yılmaz S. Erdal

Ali Metin Büyükkarakaya

Anadolu Erken Neopolitik Toplumlarında Mine Hipoplazizlerinin Epidemiyolojik Olarak İncelenmesi

2004

141120

Yüksek Lisans

160

Türkçe

Prof.Dr.Ayla Sevim

Asuman Çırak

Van-Karagündüz Ve Mersin-Kelenderis Toplumlarında Seksüel Dimorfizm

2004

141122

Yüksek Lisans

157

Türkçe

Prof.Dr.Zafer İlbars

Aykut Töngür

Ankara İli Altındağ İlçesi Gecekondu Bölgelerindeki Suçluluk Ve Polis-Suç İlişkisi Üzerine Sosyal Antropolojik Bir İnceleme

2004

144533

Yüksek Lisans

215

Türkçe

Y.Doç.Dr.Suavi Aydın

Ayşe Yıldırım

İki Aşiret Arasında Kültürel Rekabet Ve Çatışma

2004

141189

Yüksek Lisans

133

Türkçe

Prof.Dr. Erksin Güleç

Cemile Sarı Özdemir

Dilkaya Ve Karagündüz (Ortaçağ) İskelet Populasyonlarında Doğuştan Anomalilerin İncelenmesi

2004

143861

Yüksek Lisans

108

Türkçe

Doç.Dr. Serpil Altuntek

H. Sema Çolakoğlu

Ankara'' Daki Bir Grup Ergenin Kimlik Karmaşası Sorunu Ve Popüler Kültürün Bu Soruna Etkileri Üzerine Bir İnceleme

2004

143872

Yüksek Lisans

115

Türkçe

Y.Doç.Dr.Erhan Ersoy

Hale Aratan

Etnobilim Yaklaşımı Ve Yerel Çevre Bilgisinin Antropoloji Alanındaki Yeri Ve Önemi

2004

144207

Yüksek Lisans

119

Türkçe

Öğr.Gör.Sibelözbudun

Ji Hyun Lee

Türkiye'' Deki Misyonerlik: Güney Koreli Protestan Misyonerlerin Faaliyetleri

2004

144215

Yüksek Lisans

117

Türkçe

Doç.Dr. Suavi Aydın

Sezener Alper

Postmodernist Antropolojinin Epistemolojik Sorunları

2004

144362

Yüksek Lisans

213

Türkçe

Öğr.Gör.Sibel Özbudun

Tuğba Özkan

Türkiye'' De Eşcinsellik Ve Kaos Gl Grubu

2004

144320

Yüksek Lisans

109

Türkçe

Dr.Sibel Özbudun

Tulin Bozkurt

Poşalar Örneğinde Etnisite Ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi

2004

147683

Yüksek Lisans

118

Türkçe

Doç.Dr. Hüseyin Türk

Tülay Atay Avşar

Yaşayan İlkellerde Toplumsal Cinsiyet Rolleri Üzerine Bir Araştırma

2004

144382

Yüksek Lisans

120

Türkçe

Doç.Dr. Suavi Aydın

Urungu Akgül

Poşalar: Buçuk Milletin Kayıp Kültürü

2004

141455

Yüksek Lisans

121

Türkçe

Prof.Dr.Galip Akın

Yener Bektaş

Ankara`Da Yaşayan, Üst Sosyoekonomik Düzeye Mensup 10-17 Yaş Grubu Çocuk Ve Gençlerin Antropometrik Açıdan Değerlendirilmesi

2004

141366

Yüksek Lisans

148

Türkçe

Prof.Dr. Erksin Güleç

Zehra Satar

Eşkişehir İli Şarhöyük Kazasından Ele Geçen Hayvan Kemiklerinin Zooarkeolojik Açıdan İncelenmesi

2003

137396

Yüksek Lisans

134

Türkçe

Y.Doç.Dr.Hüseyin Türk

Aşiret Boran

Değişim Ve Etkileşim Boyutuyla Hatay`Da Hıristiyan Bayramları

2003

137395

Yüksek Lisans

163

Türkçe

Doç.Dr. Hüseyin Türk

Aylin Özkaya

Antakya Ve Çevresinde Akraba Evliliği

2003

132707

Yüksek Lisans

80

Türkçe

Prof.Dr.Metin Özbek

Derya Atamtürk

Ayak Ve Ayakkabı Ölçülerinde Boy Uzunluğu Ve Vücut Ağırlığının Tahmini Üzerine Adli Antropolojik Bir Araştırma

2003

132869

Yüksek Lisans

141

Türkçe

Dr.Sibel Özbudun

Elif Kanca Başokçu

Ekmek Ve Sirk- Ekonomik-Politik Kriz Ve Oyunları

2003

137386

Yüksek Lisans

203

Türkçe

Y.Doç.Dr.Hüseyin Türk

Kadriye Şahin

Antakya Geleneksel Yemek Kültürünün Beslenme Antropolojisi Açısından İncelenmesi

2003

132803

Yüksek Lisans

179

Türkçe

Y.Doç.Dr.Suavi Aydın

Nimet Okan

Ülkücü Kimliğin Milliyetçilik, Etnisite, Irk Ve İktidar Kavramları Aracılığıyla Sosyal Antropolojik Bir Değerlendirmesi

2002

122721

Yüksek Lisans

98

Türkçe

Y.Doç.Dr.Ercan Nalbantoğlu

Erdinç Özkan

Ilıpınar Topluluğu İskeletlerinin Diş Ve Çenelerinin Antropolojik İncelenmesi

2002

113359

Yüksek Lisans

93

Türkçe

Y.Doç.Dr. Balkı Aydın Şafak

Gökhan Metin

Postmodernizm ve antropoloji [Postmodernism and anthropology]

2002

110875

Yüksek Lisans

85

Türkçe

Y.Doç.Dr. Ahmet Haluk Atalay

Şebnem Eraş

Hukuk antropolojisi açısından töreye dayalı evlilik türleri ve berdel uygulamaları

2002

113499

Yüksek Lisans

319

Türkçe

Y.Doç.Dr.Balkı Aydın Şafak

Şükran Çakır

Ataerkil Dayanışma Ve Cumhuriyet Dönemi Kadın Hareketleri

2001

103906

Doktora

369

Türkçe

Prof.Dr. Murat Tuncay

Aslıhan Ünlü

Türk tiyatrosunun kimlik sorununa antropolojik bir yaklaşım [An Antropological approach to the identity problem of Turkish theatre]

2000

98558

Doktora

172

Türkçe

Doç.Dr. Serpil Altuntek

Şebnem Pala Ercan

Simgesel/yazınsal antropoloji bilgikuramı ve yöntembilimi: Greertz örneği [The Epistemology and methodology of symbolic/literary anthropology: Greetz as an example]

2000

94591

Doktora

260

Türkçe

Prof.Dr. Zafer İlbars

Şengül Gitmez

Yaşlıların farklı kentsel koşullarda yaşam uyumları, tutum ve davranışları: Sosyal antropolojik açıdan değerlendirme [Life conditions, adaptation, life satisfactions and attitudes of aged people in different urban settings: A social anthropological study]

2000

98592

Yüksek Lisans

180

Türkçe

Y.Doç.Dr. Tayfun Atay

Süreyya Murad Su

İktidar ve bağdaştırma: Türk Müslümanlığında senkretik karakter üzerine sosyal antropolojik bir çözümleme denemesi [Power and reconciling: A climbing to social anthropological analysis on syncretic character in Turkish İslam]

1999

81661

Yüksek Lisans

129

Türkçe

Doç.Dr. Belkıs Temren

Murat Şakir Ceyhan

Kırsal kesimde (Kılavuzlu köyünde) Bektaşiliğin sosyal antropolojik incelenmesi [Social anthropological examination of Bektaşi order in rural parts (in Kılavuzlu village)]

1999

82011

Yüksek Lisans

171

Türkçe

Y.Doç.Dr. Tayfun Atay

S. Murat Okan

Etnisite, din ve kültür ilişkisi: Aleviliğin tarihsel boyutu ve Cem Vakfı örneğinde bugünü üzerine sosyal antropolojik bir değerlendirme [The Relation of etnicity, religion and culture: History and today of Alevism in example of Cem Foundation about a social antropological research]

1998

72353

Yüksek Lisans

105

Türkçe

Prof.Dr. Işın Yalçınkaya

Cemal Baykal Aydınbek

Ekolojik ortamın insanın kültürel gelişimine olan etkileri ve Akdeniz paleolitiği açısından değerlendirilmesi [The effects on the man`s cultural developments of the ecological enviroment and investigations in point of Mediterranean paleolithic]

1997

62551

Yüksek Lisans

100

Türkçe

Prof.Dr. Berna Alpagut

Handan Üstündağ

Çevresel arkeoloji-antropoloji ilişkileri açısından karşılaştırmalı bir analiz: Avusturya (Teurnia) ve Anadolu Geç Roma-Erken Bizans ilişkileri [A Comparative analysis of Austria (Teurnia) and Anatolian Late Roman and Early Byzantinian Populations in terms of the relationship between environmental archaeology and anthropology]

1997

63729

Yüksek Lisans

138

Türkçe

Prof. Metin Özbek

Ömür Dilek Erdal

Demre Aziz Nikolaos Kilisesi`nden çıkarılan insan iskeletlerinin antropolojik açıdan incelenmesi [The Anthropological study of the human skeletons excavated from Saint Nicholas church in Demre]

1996

52825

Doktora

229

Türkçe

Prof.Dr. Metin Özbek

Yılmaz Selim Erdal

İznik Geç Bizans Dönemi insanlarının çene ve dişlerinin antropolojik açıdan incelenmesi [Anthropological analyses of jaws and teeth of nicaea late Byzantine population]

1996

175976

Doktora

316

Türkçe

Prof. Dr. Güven Arsebük

Yutaka Miyake

Doğu Anadolu’daki koyu yüzlü açkılı çanak çömlek

1996

54269

Yüksek Lisans

76

Türkçe

Doç.Dr. Sevgi İyi

Hüsrev Akdeniz

Felsefi antropoloji açısından eğitim problemi

1996

40360

Yüksek Lisans

85

Türkçe

Prof.Dr. Fahri Dere

İsmail Salman

Adana çevresi nekropol kazılarında çıkan insan iskeletlerinin antropolojik analizi [Anthroplogical analysis of human skeletans found during necropolis excavations in Adana surroundings]

1996

52388

Yüksek Lisans

76

Türkçe

Prof.Dr. Cihat Tunç

Kani Ayvaz

Sufi antropolojisi açısından insan [Man in the view of mystical anthropology]

1995

51746

Doktora

231

Türkçe

Prof.Dr. Zafer İlbars

Akın Konak

Atatürk Barajı''nın neden olduğu yeniden yerleşim sonunda Yenisamsat, Söke, Reyhanlı örneklerinde sosyal antropolojik açıdan incelenmesi [The Questions of the again settlement that are caused by Atatürk Dam are investigated with examples of Yenisamsat, Söke, Reyhanlı with the social anthropology]

1995

51746

Doktora

231

Türkçe

Prof.Dr. Zafer İlbars

Akın Konak

Atatürk Barajı''nın neden olduğu yeniden yerleşim sonunda Yenisamsat, Söke, Reyhanlı örneklerinde sosyal antropolojik açıdan incelenmesi [The Questions of the again settlement that are caused by Atatürk Dam are investigated with examples of Yenisamsat, Söke, Reyhanlı with the social anthropology]

1995

43418

Yüksek Lisans

99

Türkçe

Y.Doç.Dr. Altuntek N. Serpil

Gamze Torun

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri''nden gelen üniversiteli öğrencilerin uyum süreçleri üzerine sosyal antropolojik bir araştırma [A Social anthropological research on the adaptation periods of the university students coming from the Central Asia Turkish Republics]

1995

41480

Yüksek Lisans

96

Türkçe

Prof.Dr. Zafer İlbars

Servet Uslan

Planlı dönemde kültür politikalarının sosyal antropolojik açıdan incelenmesi (1960-1990)

1994

37352

Yüksek Lisans

177

Türkçe

Prof.Dr. Zafer İlbars

Neslihan Sümer

Ankara kapalı cezaevlerindeki cinsel suçtan hüküm giymiş kadın ve erkek mahkumların suç antropolojisi açısından incelenmesi

1993

26002

Yüksek Lisans

215

Türkçe

Prof.Dr. Zafer İlbars

Ayşe Kaya

Konya Beyşehir Gölkaya köyünde aile-evlilik ve kız kaçırma konularının sosyal antropolojik açıdan değerlendirilmesi

1991

17143

Yüksek Lisans

161

Türkçe

Prof.Dr. Zafer İlbars

Ajlan Özkaraduman

Samsun ilinde ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmen hanımlar ile çalışmayan bir grup hanım üzerinde geleneksel kadın statü rol ve yetkisinin sosyal antropolojik açıdan değerlendirilmesi

1990

11954

Yüksek Lisans

149

Türkçe

Prof.Dr. Zafer İlbars

Gürbüz D. Tüfekçi

Türkiye Cumhuriyeti''nin kuruluş kökenini oluşturan "Türk İnkılabı" içinde yer alan "Kadın Hakları" konusunun sosyal, kültürel antropoloji açısından değerlendirilmesi

1990

11900

Yüksek Lisans

57

Türkçe

Doç.Dr. Erksin Güleç

Nilüfer Güntay

Orta Anadolu bölgesinde çoklu doğum sıklığı üzerine antropolojik bir araştırma

1990

17145

Yüksek Lisans

41

Türkçe

Prof.Dr. Zafer İlbars

Ramazan Çakıroğlu

Bir grup hastada sosyo-ekonomik durum ve yerleşim alanının geleneksel sarılık tedavisi eğilimine olan etkisinin sosyal antropolojik açıdan incelenmesi

1988

10732

Yüksek Lisans

167

Türkçe

Doç.Dr. Zafer İlbars

İsmail Engin

Geleneksel hukuk antropolojisi açısından Sazlıdere ve Yenikadın köylerinde evlenme hukuku üzerine bir inceleme

1987

60491

Yüksek Lisans

93

Türkçe

Prof.Dr. Yılmaz Şenyılmaz

H. Kübra Başaloğlu

İnsanda orbita norma indexleri üzerinde morfolojik ve antropolojik araştırmalar

 *Tablo "Yıl-Tez Türü-Yazar (A-Z)" sıralamasına göre hazırlanmıştır.

Positive SSL